Imieniny:
> Zintegrowany System Zarządzania

                     

Zintegrowany System Zarządzania


                 Ciągłe dążenie do podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych skłoniły ZOZ w  Lidzbarku Warmińskim do wypracowania nowoczesnych metod zarządzania. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim uzyskał potwierdzenie profesjonalizmu swojego działania w postaci certyfikatów  ISO 9001-2008, EN ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004, informując tym samym pacjentów o właściwym funkcjonowaniu placówki, realizacji wysokiej jakości usług medycznych, trosce o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

 

Najlepszą reklamą Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim jest zadowolony pacjent. Pragniemy by nasze logo było symbolem wysokiej jakości, bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju.

Podstawowym założeniem zintegrowanego systemu zarządzania jest zasada nieustającego dążenia do poprawy skuteczności i efektywności podejmowanych działań w oparciu o realizację przyjętej Polityki Jakości, Polityki Środowiskowej, Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

                                   Polityka   Jakości

Mając na uwadze zaspokojenie potrzeb pacjentów dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zamierza zabiegać o utrzymanie wysokiego poziomu usług medycznych.

Podstawą systemu zarządzania jakością w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim są wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN 15224:2013-04.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim uważa za priorytetowe i stawia sobie za cel ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług dostosowanych do oczekiwań pacjentów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, lecznictwa stacjonarnego.

  Naszym celem jest również:

 • stałe rozpoznawanie oczekiwań Pacjentów,
 • stworzenie i utrzymanie sprawnego systemu opieki medycznej opartej na współpracy,odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu,
 • utrzymanie konkurencyjności na rynku usług medycznych,
 • zarządzanie procesami klinicznymi oraz zarządzania ryzykiem klinicznym,
 • prowadzenie profilaktyki i edukacji zdrowotnej Pacjentów.

Cele i zadania polityki realizujemy poprzez:

 • spełnianie obowiązujących wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych,
 • unowocześnianie sprzętu medycznego i infrastruktury technicznej,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności całego personelu,
 • ciągłe doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • bezpieczeństwo świadczonych usług w szczególności poprzez wykorzystywanie systemu zarządzania ryzykiem ukierunkowanego na zapobieganie zdarzeniom niepożądanym,
 • skuteczne i efektywne zarządzanie procesami klinicznymi oraz ryzykiem klinicznym,
 • systematyczne badanie satysfakcji Pacjentów i dostosowywanie się do ich oczekiwań.

Satysfakcja pacjentów jest podstawą strategii rozwoju Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim gwarantuje zapewnienie niezbędnych zasobów na potrzeby wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w procesie świadczenia usług medycznych.

                                                                                                                  Dyrektor ZOZ

                                                                                                                  Agnieszka Lasowa

Lidzbark Warmiński, 05.12.2014r. Wydanie 4.

 


 

 

                                Polityka Środowiskowa

           Celem działania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim jest ochrona zdrowia ludności objętej obszarem jego działania. Realizowana jest ona w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, promowanie zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, lecznictwa stacjonarnego, poprzez ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości usług.

            Organizacja dąży do zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko we wszystkich obszarach działalności w ramach systemu zarządzania środowiskowego wg normy  PN-EN ISO 14001:2005.

 

Strategiczne cele organizacji:

 • zapobieganie zanieczyszczeniom zwłaszcza w obszarze dotyczącym odpadów medycznych,
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych, z zakresu ochrony środowiska do których spełnienia organizacja  się      zobowiązała,
 • postępowanie z odpadami, zgodnie z przyjętymi zasadami zwłaszcza w obszarze odpadów medycznych,
 • monitorowanie i analizowanie zużycia zasobów naturalnych,
 • podnoszenie świadomości z zakresu ochrony środowiska wśród personelu, pacjentów oraz dostawców i podwykonawców,
 • promowanie idei ochrony środowiska.

 


Doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego odbywa się poprzez systematyczną
realizację celów i zadań środowiskowych.


Realizacja Polityki Środowiskowej jest naczelnym priorytetem wszystkich pracowników Zakładu.

 

                                                                                                                      Dyrektor ZOZ

                                                                                                                  Agnieszka Lasowa

 

Lidzbark  Warmiński , 27.08.2012. Wydanie 3

 


 

 

                 Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

               ZOZ w Lidzbarku Warmińskim świadczy usługi zdrowotne wykazując dużą dbałość o stałą poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W celu osiągnięcia maksymalnie wysokiego, możliwego do uzyskania, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązujemy się do:

 • spełniania wymagań wynikających z przepisów prawnych,
 • podnoszenia kwalifikacji oraz świadomości pracowników,
 • zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • identyfikacji i eliminacji zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • wprowadzenia zasady, iż każdy pracownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz współpracowników,
 • zapewnienia środków i zasobów niezbędnych do wdrożenia i utrzymania niniejszej polityki

poprzez: 

 • Monitorowania BHP, a w szczególności: wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych, ryzyka zawodowego, pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych, stosowania środków ochrony indywidualnej przez pracowników
 • Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 • Angażowanie w proces poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników poprzez prowadzenie konsultacji oraz zachęcanie pracowników do zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
 • Realizacji nakreślonych planów działań związanych z celami, dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Dyrekcja zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.              

Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą PN-N 18001:2004 odbywa się poprzez systematyczną kontrolę
i wywiązywanie się z wyznaczonych celów i zadań.

 

 

                                                                                                                    Dyrektor ZOZ

                                                                                                                  Agnieszka Lasowa

 

Lidzbark  Warmiński, 27.08.2012. Wydanie 3