Imieniny:
> Zasady rejestracji

 

 

Zasady rejestracji do poradni specjalistycznych


Przy rejestracji do poradni specjalistycznej należy posiadać :

  • Skierowanie
  • Dowód osobisty

a ) Porady specjalistyczne udzielane są pacjentom na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie jest wymagane w przypadku pierwszej wizyty. Skierowanie jest ważne, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych.


b ) Rejestracja do poradni specjalistycznych odbywa się na podstawie zgłoszenia wizyty przez :

  • pacjenta
  • za pośrednictwem osób trzecich
  • telefonicznie

c ) W uzasadnionych przypadkach, w czasie godzin urzędowania poradni istnieje możliwość uzyskania porady specjalistycznej w domu pacjenta po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z lekarzem danej poradni.


d ) Pacjenci mający wyznaczony przez lekarza specjalistę kolejny termin wizyty są zobowiązani dokonać rezerwacji terminu wizyty w rejestracji.


e ) W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w czwili ustalania terminu wizyty, a które uniemożliwiają przyjęcie zgodnie z wyznaczonym terminem, pracownicy rejestracji informują  pacjenta telefonicznie o zmianie terminu wizyty z podaniem przyczyny jej zmiany.


f ) Pacjenci nie mogący stawić się w wyznaczonym terminie w poradni lub rezygnujący z wizyty zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym pracownika rejestracji.


g) Obowiązuje następująca kolejność przyjęć :

  • wg kolejności zgłoszenia
  • na zasadzie naprzemienności tzn. pacjent z kolejki - pacjent z uprawnieniami ( pacjenci  posiadający na skierowaniu adnotację PILNE , pacjenci uprzywilejowani :inwalidzi wojenni, zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, kobiety z widoczną ciążą, osoby z dziećmi niepełnosprawnymi, osoby z dziećmi do 3 lat ).

 

Informacje dotyczące listy oczekujących na świadczenia zdrowotne

Jeżeli wizyta nie może być zrealizowana w dniu zgłoszenia, pacjent na podstawie skierowania może być wpisany przez pracownika rejestracji na listę oczekujących.

Jeżeli pacjent nie stawi się u świadczeniodawcy w wyznaczonym dniu bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących.

 

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00.
Telefon do rejestracji 89 767 32 78.