Imieniny:
> Wypis ze szpitala

Wypis ze szpitala


Przy wypisie ze szpitala pacjent otrzymuje :

  • kartę informacyjną leczenia szpitalnego,
  • dokumenty stanowiące własność pacjenta tj.przyniesione przez pacjenta np.wyniki badań,
  • recepty,
  • orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy,
  • skierowanie do poradni specjalistycznej,
  • ulotki informacyjne.

Wypisanie ze szpitala następuje :

  • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
  • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,a nie zachodzi obawa, że odmowa lub  zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia lub zdrowia innych osób,
  • decyzję o wypisaniu pacjenta ze szpitala podejmuje lekarz.