Imieniny:
> Szczególne uprawnienia

 

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów

 

 • Inwalidzi wojenni ( dokument uprawniający : '' Książka inwalidy wojennego - wojskowego '' wydana przez ZUS Rw-51 ).
 • Osoby represjonowane (dokument uprawniający :'' Legitymacja osoby represjonowanej'' wydana przez  ZUS o symbolu Rw-52 ).
 • Kombatanci ( dokument  uprawniający ''Zaświadczenie o uprawnieniach '' wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ).
 • Inwalidzi wojskowi ( dokument uprawniający : '' Książka inwalidy wojennego - wojskowego '' wydana przez ZUS Rw-51 ).
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych ( dokument uprawniający : '' Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych '' ) wydana przez ZUS.  
 • Weteran poszkodowany w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa ( dokument uprawniający : '' Legitymacja weterana poszkodowanego '' wydana przez MON, ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ).
 • Osoby posiadające tytuł '' Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'' (dokument uprawniający: ''Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi'' wydana przez Zarząd Okręgowy PCK). 
 • Osoby  posiadające  tytuł '' Zasłużonego  Dawcy  Przeszczepu'' (dokument uprawniający: ''Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu'' wydana przez Ministra Zdrowia).
 • Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni do renty rodzinnej ( dokument uprawniający:''Decyzja wydana przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ'').

 

Grupa osób Zakres dodatkowych uprawnień
Inwalidzi wojenni (dokument uprawniający:''Książka   inwalidy wojennego-wojskowego'' wydana przez ZUS  Rw-51)
 •  korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej
Kombatanci (dokument uprawniający:''Zaświadczenie o uprawnieniach '' wygane przez Urząd ds.Kombatantów i Osób Represjonowanych)
 •  korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania 
 • prawo do korzystania poza kolejnością za świadczeń opieki zdrowotnej
Inwalidzi  wojskowi (dokument uprawniający ''Książka inwalidy wojennego-wojskowego '' wydana przez ZUS Rw-51)
 •  korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej
Cywilne niewidome ofiary działań wojennych (dokument uprawniający:''Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wydana przez ZUS )
 •  korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania
Uprawniony żołnierz lub pracownik tylko w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (dokument uprawniający:''Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa'' wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia )
 •  korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach 
 • świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Weteran poszkodowany w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (dokument uprawniający :''Legitymacja weterana poszkodowanego'' wydana przez MON, ministra właściwego ds.wewnętrznych albo szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego )
 •  korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Osoby posiadające tytuł ''Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'' (dokument uprawniający:''Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi '' wydana przez Zarząd Okręgowy PCK )
 •  prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej
Osoby posiadające tytuł ''Zasłużonego Dawcy Przeszczepu '' (dokument uprawniający ''Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu '' wydana przez Ministra Zdrowia )
 •  prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej
Osoby represjonowane (dokument uprawniający:''Legitymacja osoby represjonowanej '' wydany przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51 ) 
 •  korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania

 

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2011 nr 205, poz.1203).