Imieniny:
> Przyjęcie do szpitala

 


Przyjęcie do szpitala


Każdy pacjent zgłaszający się ( na Izbę Przyjęć ) powinien posiadać następujące dokumenty :

  • Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza z wyjątkiem przypadków nagłych ;
  • Dowód tożsamości ( dowód osobisty, paszport, prawo jazdy ) ;
  • Karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu ;
  • Aktualne wyniki badań, jeżeli pacjent jest w ich posiadaniu ;
  • Potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych.

Uwaga : od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców EWUS.
Wystarczy, że pacjent poda swój numer PESEL oraz potwierdzi swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów : dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a system elektronicznej weryfikacji uprości potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pacjent ma gwarantowane prawo potwierdzenia swoich uprawnień tak jak dotychczas, za pomocą np.legitymacji rencisty, emeryta, książeczki zdrowia.Jeżeli takich dokumentów pacjent nie posiada wówczas wypełnia oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
Posiadanie w/w dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani do szpitala w trybie pilnym. W takim przypadku dokumenty należy dostarczyć w trakcie pobytu w szpitalu.


Z rzeczy osobistych wskazane jest posiadanie :

  • pidżamy,
  • szlafroka,
  • obuwia domowego,
  • przyborów toaletowych ( pasta i szczoteczka do zębów, mydło, ręcznik ).

Odzież osobista pacjenta może być przechowywana w szatni chorych. Spisu rzeczy dokonuje pracownik szpitala w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które są potwierdzone podpisem pacjenta. Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent, drugi dołączony jest do ubrania.

Pieniądze i przedmioty wartościowe- pacjent może złożyć w depozycie szpitala. Pacjent otrzymuje pokwitowanie określające między innymi spis i cechy pozostawionych do przechowania rzeczy wartościowych. Depozyt jest wydawany pacjentowi w czasie zależnym od jego woli, ale najpóźniej w dniu wypisu.


Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach, stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem leczącym.