Imieniny:
> Pobyt w szpitalu

 

Pobyt w szpitalu

  1. Przynoszenie posiłków domowych nie jest zakazane. Jednak ich wprowadzanie do diety szpitalnej może stać się przyczyną wielu nieprzyjemnych następstw.Dlatego w tej sprawie prosimy o skonsultowanie się z lekarzem lub pielęgniarką dyżurną.Przez całą dobę pacjent ma możliwość korzystania z herbaty.Na każdym z oddziałów znajdują się lodówki dla chorych przeznaczone do przechowywania żywności.Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych.


        2.  Udzielanie informacji.
             Szpital zapewnia pacjentowi dostęp do informacji zgodnie z obowiązującym prawem. 

a) Każdy pacjent jest  informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.Prawa pacjenta są wyeksponowane we wszystkich oddziałach, jak również na stronie internetowej szpitala.


b) Pacjenci otrzymują zrozumiałe informacje o stanie zdrowia.Pacjent  przebywający w szpitalu - w tym małoletni, który ukończył 16 lat lub jego przedstawiciel ustawowy, mają prawo uzyskać od lekarza w pełni zrozumiałe informacje o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania, albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.


c) Pełna i zrozumiała informacja stanowi podstawę do wyrażania świadomej zgody lub odmowy pacjenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych.W przypadku zabiegu operacyjnego lub zastosowania leczenia, albo metod diagnozowania, stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta - zgoda wyrażana i przyjmowana jest na piśmie.W sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia lekarz może podjąć niezbędne czynności bez zgody pacjenta, w oparciu o uprawnienia, wynikające z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wskazać inną osobę, której może być udzielona informacja o stanie jego zdrowia.Pacjent ma również prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji o jego stanie zdrowia.Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny, bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej.Pacjent/przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o zastosowanej pielęgnacji i zabiegach  pielęgniarskich.Informacje powinny być  zrozumiałe dla pacjenta i innych odbiorców informacji.

 

d) Pacjent ma prawo do tajemnicy informacji z nim związanej.Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie.Prawa tego nie stosuje się w przypadki, jeśli :

  • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
  • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom, wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń. 

 

e) Pacjent decyduje komu i w jakim zakresie możemy udzielać informacji o jego stanie zdrowia.
Ustalenie zakresu zgody pacjenta na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia przeprowadzane jest przez pracownika Izby Przyjęć Szpitala w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala.Odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej potwierdzonego własnoręcznym podpisem pacjenta, dokonuje pracownik Izby Przyjęć Szpitala. 


Pacjent składa oświadczenia:

  • oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie pacjenta o braku takiego upoważnienia;
  • oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.


W przypadku nagłego przyjęcia pacjenta do szpitala, personel medyczny może udzielić informacji o samym fakcie jego hospitalizacji i dostępnych możliwościach kontaktu.Informacje na temat pacjenta udzielane są osobom uprawnionym jedynie drogą kontaktu bezpośredniego, po potwierdzeniu tożsamości osoby, której informacja jest udzielana.

Niedopuszczalne jest udzielanie powyższych informacji drogą telefoniczną.

Lekarz może udzielać informacji drogą telefoniczną osobie wskazanej przez pacjenta na jego prośbę oraz w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia.


        3. Opieka duszpasterska

Pacjenci mogą korzystać z opieki duszpasterskiej duchownego wyznania rzymskokatolickiego.
Kaplica szpitalna znajduje się na parterze szpitala. Kapłan odwiedza chorych w salach we wtorki i soboty o 15.00 godzinie.Istnieje możliwość skorzystania za spowiedzi, Komunii św., sakramentu namaszczenia chorych. O godzinie 16.00 w soboty odprawiana jest Msza św.jako niedzielna.


Szczegółowych informacji dotyczących posługi duszpasterskiej udziela personel medyczny każdego oddziału.

 

4. Odwiedziny


Odwiedziny w szpitalu odbywają się zgodnie z przyjętym regulaminem.
Odwiedziny pacjentów przebywających w szpitalu odbywają się :

  • w dni powszednie od godziny 13.00 do 19.00;
  • w niedzielę i święta od godziny 11.00 do 19.00. 


 Odwiedziny mogą być czasowo ograniczone ze względów epidemiologicznych lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych. Odwiedzającym zaleca się pozostawienie wierzchniego okrycia w szatni, usytuowanej na parterze ( hol główny ).